Trang chủ Bài họcNgữ pháp tổng hợp

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Đức

Bảng chia động từ bất quy tắc tiếng Đức là tập hợp những từ bất quy tắc cần thiết cho việc chia động từ trong tiếng Đức cũng như giúp các bạn hoàn thành tốt bài tập mỗi khi có chia thì bất quy tắc trong tiếng Đức

 
DANH SÁCH CÁC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ĐỨC
Präsens (Hiện Tại)

Präteritum (Qúa Khứ)

Perfekt (Quá Khứ) Ablautfolge (Biến đổi âm)
anfangen (fangt an) fing an hat angefangen a-i-a          
hangen hing hat gehangen a-i-a
behalten (behalt) behielt hat behalten a-ie-a
braten (brat) briet hat gebraten a-ie-a
enthalten enthalt hat enthalten a-ie-a
entlassen (entlasst) entlieB hat entlassen a-ie-a
erhalten (erhalt) erhielt hat erhalten a-ie-a
fallen (fallt) fiel ist gefallen a-ie-a
halten (halt) hielt hat gehalten a-ie-a
lassen (lasst) lieB hat gelassen a-ie-a
raten (rat) riet hat geraten a-ie-a
schlafen (schlaft) schlief hat geschlafen a-ie-a
verhalten (verhalt) verhielt hat verhalten a-ie-a
verlassen (verlasst) verlieB hat verlassen a-ie-a
verraten (verrat) verriet hat verraten a-ie-a
betragen (betragt) betrug hat betragen a-u-a
einladen (ladt ein) lud ein hat eingeladen a-u-a
erfahren (erfahrt) erfuhr hat erfahren a-u-a
fahren (fahrt) fuhr ist gefahren a-u-a
schlagen (schlagt) schlug hat geschlagen a-u-a
tragen (tragt) trug hat getragen a-u-a
wachsen (wachst) wuchs ist gewachsen a-u-a
waschen (wascht) wusch hat gewaschen a-u-a
laufen (lauft) lief ist gelaufen au-ie-au
bestehen bestand hat bestanden e-a-a
brennen brannte hat gebrannt e-a-a
denken dachte hat gedacht e-a-a
entstehen entstand ist entstanden e-a-a
erkennen erkannte hat erkannt e-a-a
kennen kannte hat gekannt e-a-a
nennen nannte hat genannt e-a-a
rennen rannte ist gerannt e-a-a
senden sandte hat gesandt e-a-a
stehen stand hat/ist gestanden e-a-a
verstehen verstand hat verstanden e-a-a
essen (isst) aB hat gegessen e-a-e
fressen (frisst) fraB hat gefressen e-a-e
geben (gibt) gab hat gegeben e-a-e
geschehen (geschieht) geschah ist geschehen e-a-e
lesen (liest) las hat gelesen e-a-e
messen (misst) maB hat gemessen e-a-e
sehen (sieht) sah hat gesehen e-a-e
treten (tritt) trat hat/ist getreten e-a-e
vergessen (vergisst) vergaB hat vergessen e-a-e
vertreten (vertrltt) vertrat hat vertreten e-a-e
bewerben (bewlrbt) bewarb hat beworben e-a-o
brechen (bricht) brach hat gebrochen e-a-o
empfehlen (empflehlt) empfahl hat empfohlen e-a-o
erschrecken (erschrlckt) erschrak ist erschrocken e-a-o
gelten (gilt) galt hat gegolten e-a-o
helfen (hilft) half hat geholfen e-a-o
nehmen (nimmt) nahm hat genommen e-a-o
sprechen (spricht) sprach hat gesprochen e-a-o
stehlen (stiehlt) stahl hat gestohlen e-a-o
sterben (stirbt) starb ist gestorben e-a-o
treffen (trifft) traf hat getroffen e-a-o
werfen (wirft) warf geworfen e-a-o
gehen ging ist gegangen e-i-a
heben hob hat gehoben e-o-o
werden (wird) wurde ist geworden e-u-o
schleichen schlich ist geschlichen ei-i-i
schneiden schnitt hat geschnitten ei-i-i
streiten stritt hat gestritten ei-i-i
vergleichen verglich hat verglichen ei-i-i
heißen hieß hat gehießen ei-ie-ie
leihen lieh hat geliehen ei-ie-ie
beweisen bewies hat bewiesen ei-ie-ie
bleiben blieb ist geblieben ei-ie-ie
entscheiden entschied hat entschieden ei-ie-ie
erscheinen erschien ist erschienen ei-ie-ie
scheinen schien hat geschienen ei-ie-ie
schreiben schrieb hat geschrieben ei-ie-ie
schreien schrie hat geschrien ei-ie-ie
schweigen schwieg hat geschwiegen ei-ie-ie
steigen stieg ist gestiegen ei-ie-ie
treiben trieb hat getrieben ei-ie-ie
uberweisen uberwies hat uberwiesen ei-ie-ie
verzeihen verzieh hat verziehen ei-ie-ie
bringen brachte hat gebracht i-a-a
beginnen begann hat begonnen i-a-e
besitzen besaß hat besessen i-a-e
bitten bat hat gebeten i-a-e
sitzen saß hat/ist gesessen i-a-e
gewinnen gewann hat gewonnen i-a-o
schwimmen schwamm ist geschwommen i-a-o
erfinden erfand hat erfunden i-a-u
finden fand hat gefunden i-a-u
gelingen gelang ist gelungen i-a-u
schwlnden schwand ist geschwunden i-a-u
singen sang hat gesungen i-a-u
sinken sank ist gesunken i-a-u
verzeihen                      verzieh                         hat verziehen ei-ie-ie                               
bringen brachte hat gebracht i-a-a
beginnen begann hat begonnen i-a-e
besitzen besaß hat besessen i-a-e
bitten bat hat gebeten i-a-e
sitzen saß hat/ist gesessen i-a-e
gewinnen gewann hat gewonnen i-a-o
schwimmen schwamm ist geschwommen i-a-o
erfinden erfand hat erfunden i-a-u
finden fand hat gefunden i-a-u
gelingen gelang ist gelungen i-a-u
schwlnden schwand ist geschwunden i-a-u
singen sang hat gesungen i-a-u
sinken sank ist gesunken i-a-u
springen                                  sprang                                    ist gesprungen i-a-u                                               
trinken trank hat getrunken i-a-u
verbinden verband hat verbunden i-a-u
winden wand hat gewunden i-a-u
zwingen zwang hat gezwungen i-a-u 
wissen (weiß) wusste hat gewusst hat gelegen i-u-u 
liegen lag hat gewusst hat gelegen ie-a-e 
beschlieBen               beschloss bot            hat beschlossen ie-o-o                              
bieten bot hat geboten ie-o-o 
entschlieBen entschloss hat entschlossen ie-o-o
erziehen erzog  hat erzogen ie-o-o
fließen                 floss                    ist geflossen ie-o-o                      
fliegen flog ist geflogen ie-o-o 
frieren fror hat gefroren ie-o-o
riechen roch hat gerochen ie-o-o
schieben schob hat geschobe ie-o-o
verbiete verbot hat verboten ie-o-o
kommen                            kam                                   ist gekommen            o-a-o                                       
tun tat hat getan u-a-a  
rufen rief hat gerufen u-ie-u

>> Có thể bạn quan tâm: Những cuốn sách học tiếng Đức hữu ích nhất 

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tự ôn luyện tiếng Đức B1 theo cấu trúc đề thi

>> Có thể bạn quan tâm: 10 cuốn sách học tiếng Đức thú vị bạn cần phải biết

Trên đây là bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức với những động từ thường được sử dụng nhất, để có thể chuyển đổi các động từ trên các bạn cần nằm vững những nguyên tắc sau để chia thì tiếng Đức cho đúng.
 
Bảng động từ bất quy tắc Cách biến đổi 
đuôi động từ
Lernen 
Động từ yếu
klettern
Động từ yếu
Hiện tại ich (tôi) (-en/-n -> e)                 ich lerne                 ich klettere             
Prasens du (bạn) (-en/-n -> -st) du lernst du kletterst
  er/ sie/ es (Anh ấy, cô ấy, nó) (-en/-n -> -t) er lernt er klettert
  wir (chúng tôi) (-en/-n -> -en) wir lernen wir klettern
  ihr (họ) (-en/-n -> -it) ihr lernt ihr klettert
  sie (ngài) (-en/-n -> -en) Sie lernen Sie klettern
 
Bảng động từ bất quy tắc              Cách biến đổi 
     đuôi động từ       
Lernen   
 Động từ yếu     
klettern
 Động từ yếu      
Quá khứ đơn  ich (tôi)                                           (-en/-n -> -te)                          ich lernte                       ich kletterte                    
Prateritum du (bạn) (-en/-n -> -test) du lerntest du klettertest
  er/ sie/ es (Anh ấy, cô ấy, nó) (-en/-n -> -te) er lernte er kletterte
  wir (chúng tôi) (-en/-n -> -ten) wir lernten wir kletterten
  ihr (họ) (-en/-n -> -tet) ihr lerntet ihr klettertet
  sie (ngài) (-en/-n -> -ten) Sie lernten Sie kletterten
 
Bảng động từ bất quy tắc Cách biến đổi 
đuôi động từ
Lernen 
Động từ yếu
klettern
Động từ yếu
Quá khứ hoàn thành                  ich (tôi)                                                                     ich habe + gelernt                            ich bin + geklettert                          
Perfekt du (bạn)   du hast gelernt du bist geklettert
  er/ sie/ es (Anh ấy, cô ấy, nó) -> haben/ sein + ge + (từ gốc + đuôi (-t)) er hat gelernt er ist geklettert
  wir (chúng tôi)   wir haben gelernt wir sind geklettert
  ihr (họ)   ihr habt gelernt ihr seid geklettert
  sie (ngài)   Sie haben gelernt Sie sind geklettert
Chia sẻ bài viết : Facebook Google Twitter